menu Danh mục sản phẩm
arrow_drop_down
Điều khoản và điều kiện sử dụng website

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG WEBSITE JACKMI SHOP

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện này (gọi tắt là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi truy cập và sử dụng Website này (“Website”). Nếu muốn truy cập Website, bạn phải chấp nhận tất cả nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện mà không có ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào Website, bạn được xem là đã đồng ý với toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng không truy cập và sử dụng Website.

JackMi Shop là công ty duy nhất có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều Khoản và Điều Kiện bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của Website, và có thể báo trước hoặc không báo trước cho bạn các thay đổi đó. Do vậy, mỗi khi truy cập vào Website này, bạn nên kiểm tra các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng một cách định kỳ và cẩn thận. Khi bạn sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là bạn thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này.

Website này có thể liên kết với các website khác cũng do JackMi Shop điều hành hoặc JackMi Shop là thành viên (gọi chung là “JackMi Shop Site”). Ngoài các Điều Khoản và Điều Kiện này, khi truy cập vào các trang JackMi Shop site, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng của các JackMi Shop site đó. Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản và điều kiện, hoặc thông báo nào chứa trong Điều Khoản và Điều Kiện này mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện của các JackMi Shop site, thì các điều khoản và điều kiện trong JackMi Shop site sẽ được ưu tiên áp dụng và điều chỉnh cho JackMi Shop site đó.

1. Giới hạn sử dụng tài nguyên trên Website

Tất cả nội dung, tài nguyên trên Website này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật về bản quyền, các quy định pháp luật có liên quan khác và các điều ước quốc tế. Ngoại trừ mục đích sử dụng mang tính cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng dưới hình thức khác (bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sao chép, chỉnh sửa, tái bản toàn bộ hoặc từng phần, hoặc việc tải, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản) bất kỳ tài nguyên nào của Website khi không được sự đồng ý trước của JackMi Shop.

Tất cả các phần mềm sẵn có trên Website (gọi tắt là “Phần Mềm ”) thuộc bản quyền của người sở hữu phần mềm và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật về bản quyền, các quy định pháp luật có liên quan khác, và các điều ước quốc tế. Việc sử dụng Phần Mềm này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận về cấp phép sử dụng bản quyền người dùng giữa chủ sở hữu Phần mềm và người dùng.

Nhãn hiệu “JACKMI SHOP ” và các nhãn hiệu con, cũng như tên các sản phẩm, dịch vụ và các logo thương hiệu JackMi Shop được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên Website là các nhãn hiệu đã hoặc sẽ đăng ký của tập đoàn JackMi Shop, hoặc các công ty liên kết của JackMi Shop. Các tên sản phẩm khác hoặc tên các công ty khác sử dụng trong Website thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.

Không có nội dung nào trên Website JackMi Shop được hiểu là cho, tặng hay chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào một cách công khai hay ngầm định đối với quyền đăng ký hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào trên Website này khi chưa có sự cho phép trước của JackMi Shop hoặc của bên thứ ba sở hữu các thương hiệu tương ứng của họ.

2. Các hành vi bị cấm khi sử dụng Website:

Khi truy cập và sử dụng Website, bạn bị cấm thực hiện các hành vi sau:

1. Vi phạm quyền pháp lý (Bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và công khai thông tin).
2. Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác.
3. Gây rối loạn trật tự công cộng.
4. Các hành vi tội ác.
5. Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin cá nhân của bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý của bên thứ ba đó.
6. Sử dụng Website này vì mục đích thương mại.
7. Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng người khác.
8. Đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác.
9. Các hành vi mà JackMi Shop và các công ty thành viên cho là không phù hợp.
10. Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm.

3. Đề xuất và cung cấp ý tưởng

JackMi Shop, các công ty liên kết và đối tác của JackMi Shop có chính sách không chấp nhận từ bên thứ ba nào bất kỳ đề xuất gì về cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các ý tưởng cải tiến và chế tạo sản phẩm mới, các công nghệ, các thiết kế, xử lý, phần mềm, khuyến mại, quảng cáo và các kế hoạch maketting để phòng tránh bất kỳ sự nhầm lẫn có thể xảy ra giữa các ý tưởng do bên thứ ba cung cấp và các ý tưởng của JackMi Shop. Vì vậy, bạn không nên gửi bất kỳ thông tin nào chứa đựng ý tưởng của bạn, bản vẽ kỹ thuật, phát minh, sáng kiến, gợi ý hoặc các tác phẩm khác có liên quan (gọi chung là “Ý tưởng”).

Trừ khi được JackMi Shop yêu cầu gửi, nếu bạn tự gửi Ý tưởng đến chúng tôi, thì những Ý tưởng đó sẽ được xử lý như thể bạn đã đồng ý với những điều khoản sau đây.

1. JackMi Shop không có nghĩa vụ phải xử lý Ý tưởng như là một thông tin bí mật;
2. JackMi Shop không có nghĩa vụ phải nghiên cứu, đánh giá hoặc áp dụng Ý tưởng;
3. Nếu JackMi Shop thông qua và áp dụng Ý tưởng giống hoặc tương tự một phần hoặc toàn bộ Ý tưởng do bạn gửi, JackMi Shop sẽ có quyền duy nhất đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến Ý tưởng đó, và bạn phải chấp nhận thực hiện các bước cần thiết hoặc theo các yêu cầu của JackMi Shop để trao quyền sở hữu trí tuệ cho JackMi Shop. JackMi Shop sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bồi thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

4. Từ chối bảo đảm

Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Website này. Website này (bao gồm tất cả nội dung và chức năng sẵn có hoặc phải truy cập qua Website) được cung cấp “như nguyên trạng”. Trong giới hạn cho phép của pháp luật, JackMi Shop không tuyên bố hoặc bảo đảm gì về các nội dung sau (1) về độ chính xác, khả năng có thể bán được, sự thích hợp cho một mục đích cụ thể nào đó hoặc sự không vi phạm của bất kỳ nội dung nào được công bố hoặc sẵn có trên Website này, (2) máy chủ của Website này không chứa đựng virus hoặc các thành phần khác có thể nhiễm, làm hại hoặc gây hỏng máy tính của bạn hoặc các tài sản khác khi bạn truy cập vào Website qua trình duyệt, tải, hoặc sử dụng các tiện ích khác trên Website.

JackMi Shop có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của Website hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua Website bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. JackMi Shop và các công ty liên kết không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại của bạn trong quá trình bạn truy cập Website, hoặc việc bạn không thể truy cập Website.

5. Tính sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ trên Website này có thể không sẵn có để mua ở khu vực hoặc địa phương của bạn. Việc tham chiếu đến các sản phẩm hoặc dịch vụ trên Website không ngụ ý hoặc bảo đảm những sản phẩm và dịch vụ này sẵn có bất kỳ lúc nào ở khu vực bạn đang sinh sống. Bạn nên kiểm tra với các đại điện được JackMi Shop ủy quyền để kiểm tra sự sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ cụ thể ở khu vực bạn sinh sống.

6. Các website liên kết chứa trong Website

Website này chứa các liên kết đến các website khác (“Các trang liên kết”). Việc bạn truy cập các trang liên kết hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Các trang liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của JackMi Shop và JackMi Shop không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào khác chứa đựng trong một trang liên kết, hoặc các thay đổi, cập nhật đối với trang liên kết. JackMi Shop chỉ cung cấp những đường dẫn đến các trang liên kết để bạn thuận tiện sử dụng, và việc JackMi Shop cung cấp đường dẫn đến các trang đó không thể hiện là JackMi Shop đảm bảo về website đó hoặc có sự hợp tác với nhà điều hành của website đó. Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc truy cập và tuân thủ các giới hạn, điều kiện, điều khoản về bảo mật thông tin và các chú ý pháp lý khác được quy định tại các trang liên kết. JackMi Shop từ chối mọi bảo đảm một cách rõ ràng hay ngụ ý đối với tính chính xác, hiệu lực, hợp pháp hay các yếu tố khác đối với các tài nguyên hay thông tin chứa đựng trên các trang liên kết đó.

7. Các tài liệu và phần mềm sẵn có trên Website

Tùy từng thời điểm, JackMi Shop cung cấp cho bạn các tài liệu liên quan đến hướng dẫn sử dụng và thông số kỹ thuật của sản phẩm trên Website (“Tài liệu”). Bạn có thể sử dụng Tài liệu này cho mục đích phi thương mại hoặc mục đích cá nhân và cho mục đích mà sản phẩm và dịch vụ liên quan hướng đến. Tài liệu này được công bố trên Website có thể có các lỗi do in ấn. Các thông tin thay đổi định kỳ cũng sẽ được thêm vào, JackMi Shop chỉ duy trì các phiên bản cập nhật mới nhất của các tài liệu này trên Website. Khi JackMi Shop cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có khác biệt so với các thông số kỹ thuật đã đăng tải, điều này có nghĩa là sản phẩm và dịch vụ có thể còn có các tài liệu riêng với sự khác biệt đôi chút. Vì vậy bạn được yêu cầu là vào bất kỳ lúc nào cũng nên xác định bạn có đang sử dụng tài liệu đúng phiên bản hay không.

Khi cung cấp các thông tin trên Website, một số nội dung trên Website này sẽ sẵn có để bạn tải về (“Nội dung có thể tải về”). JackMi Shop cấp cho bạn quyền không độc quyền, bị giới hạn, không thể trao đổi, không tính phí để tải các Nội dung có thể tải về máy tính của bạn, để phục vụ cho các mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không có quyền cấp phép lại, phân phối, chỉnh sửa, thay đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh, giải mã, đảo ngược kỹ thuật (để lấy mã nguồn) dữ liệu khi không có sự đồng ý trước của JackMi Shop.

JackMi Shop không tuyên bố về sự tương thích của các thông tin chứa đựng trong các tài liệu được công bố trên Website cho bất kỳ mục đích nào. Tất cả các tài liệu này được cung cấp “như nguyên trạng” mà không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. JackMi Shop từ chối bảo đảm cho tài liệu một cách rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm và điều kiện về khả năng có thể bán được, sự phù hợp quy định của luật pháp, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó, việc có bản quyền hoặc không vi phạm pháp luật. Trong mọi trường hợp, JackMi Shop sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gì, bao gồm cả thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, hậu quả kéo theo, hoặc các thiệt hại phát sinh bởi việc không thể sử dụng, mất dữ liệu, mất các lợi ích, dù là do hành động theo hợp đồng, hành động do sự cẩu thả hoặc các hành vi sai trái khác, phát sinh từ hoặc có liên quan đến Tài liệu trên Website.

8. Rủi ro truyền dẫn thông tin

JackMi Shop không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ Website này sẽ được bạn nhận, hoặc được JackMi Shop nhận nếu email do bạn gửi. JackMi Shop cũng không đảm bảo về tính riêng tư và/hoặc sự an toàn bí mật thông tin của e-mails trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.

9. Thông Tin Đăng Nhập

Nếu JackMi Shop cung cấp cho bạn thông tin đăng nhập cho người dùng (“Thông Tin Đăng Nhập”) để bạn có thể truy cập hoặc sử dụng Website hoặc một phần cụ thể trên Website này, bạn không nên tiết lộ những Thông Tin Đăng Nhập của bạn cho người khác biết. Bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo các Thông Tin Đăng Nhập của bạn không bị để lộ cho người khác. Bạn cũng tự chịu trách nhiệm đối với các hoạt động sử dụng Thông Tin Đăng Nhập, bao gồm tất cả các hoạt động được ủy quyền hoặc không được ủy quyền, hợp pháp hoặc không hợp pháp mà những hoạt động này sử dụng Thông Tin Đăng Nhập của bạn. JackMi Shop được quyền thực hiện theo các yêu cầu nhận được thông qua Thông Tin Đăng Nhập của bạn. JackMi Shop không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thay đổi về Thông Tin Đăng Nhập của bạn do một người khác dùng Thông Tin Đăng Nhập của bạn đăng nhập Website và thực hiện, hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát gì khác phát sinh do việc bạn đã không bảo vệ đầy đủ các Thông Tin Đăng Nhập của bạn. Vì vậy, nhằm mục đích bảo mật, bạn chỉ nên nhớ (mà không nên viết ra) các Thông Tin Đăng Nhập của bản thân mình.

10. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Xem thông tin đầy đủ tại đây